Taisyklės

  • Tinklapyje pateiktų prekių kiekis ribotas. 
  • Baldų plokštės spalva ir gobelenas gali skirtis nuo pateiktų nuotraukose.
  • Dekoracijos neparduodamos.
  • Tikslią informaciją gausite atvykę į parduotuvę arba susisiekę su parduotuvių vadybininkais.

SUTARTIS

Pirkėjas (fizinis ar juridinis asmuo) ir UAB TURALT (Pardavėjas), toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai - Šalimi, sudarė šią baldų pirkimo-pardavimo sutartį(toliau vadinama Sutartimi). Ši sutartis yra ir prekių perdavimo-priėmimo aktas.

1. Sutarties objektas:

1.1. Šia sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perduoti Sutartyje nurodytus baldus, nurodytus užsakymo lape (toliau vadinama Prekėmis) Pirkėjui nuosavybėn, o Pirkėjasįsipareigoja priimti Prekes ir sumokėti už jas Sutartyje nustatytą kainą.

1.2. Prekių nuosavybės teisė Pirkėjui perduodama nuo jų faktinio perdavimo Pirkėjui momento.

2. Prekių kaina:

2.1. Pirkėjo pageidavimu Pardavėjas parduoda Prekes, kurių pavadinimas bei kaina nurodyta užsakymo lape (žiūrėti aukščiau).

2.2. Pirkėjas sumoka nurodytą sumą užsakymo lape litais su PVM. Avansinis mokėjimas atliekamas, jei Prekė yra atsiimama ne iš karto. Priešingu atveju Pirkėjas sumoka visą Prekės kainą. Jei Prekė neatsiimama iki sutarto termino, avansas negrąžinamas.

2.3 Pirkėjas turi teisę pirkti Prekę išsimokėtinai per lizingo bendrovę. Su lizingo bendrovės sąlygomis jį supažindina pardavėjas-konsultantas. Pardavėjas jokiu atveju negali būti laikomas atsakingu už tai, kad lizingo bendrovė nevykdo ar netinkamai vykdo savo pareigas.

2.4. Avansinis mokėjimas ir likusi Prekės kaina laikoma sumokėta nuo jos įskaitymo į Pardavėjo sąskaitą ar gavimo Pardavėjo prekybos vietoje/Prekės perdavimo vietoje.

3.   Prekių priėmimas-perdavimas:

3.1. Pardavėjas įsipareigoja paruošti Prekes. Pirkėjas Prekes atsiima iš Pardavėjo sandėlio/parduotuvės iki užsakymo lape nurodytos datos.

3.2. Prekių kiekį, nomenklatūrą ir kokybę Pirkėjas kruopščiai patikrina priimdamas Prekes. Visas pastabas dėl akivaizdžių Prekių trūkumų Pirkėjas privalo pareikšti priimdamas Prekes ir nurodyti raštiškai.

3.3. Baldų įnešimo į butą ir transportavimo paslaugos neteikiamos.

3.4. Pirkėjo išsirinktos ir užsakytos Prekės perduotos Pirkėjui ar Pirkėjo įgaliotam atstovui, atgal negrąžinamos ir nekeičiamos, nes Pardavėjas pateikia visą reikiamąinformaciją apie baldus. Pardavėjas nėra atsakingas jei baldai netelpa, nesiderina prie interjero ar mažesnėje patalpoje atrodo vizualiai didesni.

4. Kitos sąlygos:

4.1. Perdavęs Prekes Pirkėjui, Pardavėjas prideda - garantinį gaminio pasą.

4.2. Pirkėjui yra žinoma, kad perkant baldą iš odos ir PVC kombinacijos, odos ir PVC atspalviai gali skirtis.

5. Atsakomybė:

5.1. Šalys atsako už tai, kad Sutartyje nustatyti įsipareigojimai būtų vykdomi tinkamai ir laiku Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

5.2. Ne dėl Pardavėjo kaltės Pirkėjui vienašališkai nutraukus šią sutartį. Pirkėjas privalo atlyginti Pardavėjo patirtus nuostolius, kurie yra lygūs sumokėto avanso dydžiui.

6. Garantijos:

6.1. Prekei-baldui suteikiama 12 mėnesių garantija, jei gamintojas nenurodo kitaip. Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo momento, kai Pardavėjas perduoda Prekę Pirkėjui, kaip numatyta šioje sutartyje.

6.2. Garantija taikoma Prekės kokybės trūkumams, atsiradusiems dėl gamintojo kaltės. Garantija galioja visoms daiktų sudurtinėms dalims ir jų komplektuojančioms detalėms, išskyrus korpusinių baldų apšvietimo lemputėms ir transformatoriams. Natūralaus medžio, natūralios odos, bei kitų medžiagų tekstūros ir atspalvio nevienodumai, natūralaus medžio ar natūralios odos bei kitų paviršių pokyčiai nelaikomi Prekės-baldo kokybės trūkumu.

6.3. Pirkėjas praranda teisę į garantiją, jei Pirkėjas ar asmenys, kuriems Pirkėjas perdavė Prekes, jas naudojo ne tiems tikslams, kuriems tokios Prekės yra paprastai naudojamos, nesilaikė instrukcijose nurodytų reikalavimų, pažeidė Prekių transportavimo, surinkimo, laikymo, naudojimo, sandėliavimo, priežiūros ir eksploatacijos taisykles ir instrukcijas, jeigu nustatyti Prekių įpakavimo ar kiti išoriniai defektai, raštu neaptarti Prekių perdavimo metu ar Prekių kokybės pablogėjimas yra sukeltas Pirkėjo ar kitųasmenų, kuriems Pirkėjas pardavė Prekes, veiksmų.

6.4. Pirkėjas kreipdamasis dėl garantinio aptarnavimo pristato Prekę j pirkimo vietą, pateikia pirkimo-pardavimo sutartį. Pardavėjas užregistruoja gautą Prekę. Jei bus nustatyta, kad Prekės trūkumas (Brokas) atsirado dėl gamintojo kaltės, trūkumas (Brokas) bus sutvarkytas gamintojo sąskaita, jei Prekės trūkumas (Brokas) atsirado dėl Pirkėjo kaltės, bus išrašyta sąskaita už atliktus Prekės trūkumo (broko) šalinimo darbus, kurią apsimoka Pirkėjas. Sutvarkytą Prekę Pirkėjas pasiima iš pirkimo vietos į kuriąPrekę buvo pristatęs.

6.5. Pirkėjas praranda teisę į garantinį aptarnavimą, jei nesilaikė eksploatacijos ir priežiūros taisyklių, kurios nurodytos garantiniame gaminio pase, nepateikė reikiamųpirkimo-pardavimo dokumentų bei garantinio gaminio paso.

6.6. Garantinio laikotarpio metu nustatytus Prekės kokybės trūkumus (brokus) Pardavėjas taiso savo sąskaita, sekančiai: Minkšti baldai, pagaminti Lietuvoje, per 30 darbo dienų; minkšti baldai, pagaminti kitose šalyse, per 60 darbo dienų, korpusiniai baldai, pagaminti Lietuvoje, per 30 darbo dienų; korpusiniai baldai, pagaminti kitosešalyse, per 60 darbo dienų.

6.7. Jeigu Pardavėjas pakeičia Prekę ar komplektuojančią detalę per nustatytą kokybės garantijos terminą, naujai Prekei ar komplektuojančiai detalei taikomas garantijos terminas, nurodytas pirmajai Prekei ar komplektuojančiai detalei.

6.8. Pirkėjas grąžindamas Prekę pardavėjui pristato Prekę į pardavimo vietą, iš kurios Prekę pirko.

6.9. Trūkumo (broko) šalinimo atveju terminas pratęsiamas, trūkumo (broko) taisymo terminui.

6.10. Nukainuotiems baldams garantija netaikoma.

7. Kiti Šalių Įsipareigojimai:

7.1. Pirkėjas pareiškia, jog jis yra tinkamai įgaliotas pasirašyti šią sutartį, visi tai patvirtinantys dokumentai yra galiojantys ir pateikti Pardavėjui.

7.2. Pirkėjas patvirtina, kad šios Sutarties pasirašymo metu gavo visą Pirkėjui būtiną, visapusišką ir pilną informaciją apie Prekę.

7.3. Pirkėjas įsipareigoja naudoti Prekę pagal tiesioginę paskirtį, laikantis Prekės priežiūros ir eksploatacijos taisyklių.

7.4. Pirkėjas patvirtina, kad visos šios Sutarties bei jos priedų ir sudedamųjų dalių sąlygos su juo aptartos individualiai ir jam yra aiškios.

7.5. Pardavėjas pareiškia, kad parduodamų Prekių kokybė atitinka standartus, techninius reikalavimus, šioje Sutartyje aptartas sąlygas.

8. Nepaprastosios aplinkybės:

8.1. Šalys neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal šią sutartį nevykdymą, jei tai įvyksta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Šalys nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip nustato LR civilinis kodeksas.

8.2. Sutarties Šalis, kuri dėl nurodytų aplinkybių negali įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų, privalo ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo tokių aplinkybiųatsiradimo telefonu apie tai informuoti kitą Sutarties Šalį. Pavėluotas ar netinkamas kitos Šalies informavimas ar informacijos nepateikimas atima iš jos teisę remtis išvardytomis aplinkybėmis kaip pagrindu, atleidžiančiu nuo atsakomybės dėl ne laiku (ar netinkamo) prisiimtų įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo.

9.   Baigiamosios nuostatos:

9.1. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo momento.

9.2. Bet kokie Sutarties pakeitimai ar papildymai galioja sudaryti tik raštu, pasirašius abiejų Šalių įgaliotiems atstovams. Žodinės išlygos neturi juridinės galios.

9.3. Sutarties šalys pareiškia, kad Sutarties sąlygos aptartos kartu ir prieš pasirašant Sutartį Pirkėjas buvo informuotas apie apie jos sąlygas.

9.4. Sutarties šalys su visomis Sutarties sąlygomis sutinka ir patvirtina, kad jos išreiškia tikrąją Sutartis Šalių valią.

9.5. Visi su šia Sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybų keliu. Nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Neturite nuolaidos kodo?

Asmeniniai pasiūlymai

/ gauk nuolaidėlės kodą

Parduotuvės

/ Adresai ir kontaktai
Prijaukinta - Webas.lt